Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Evenement: het door de organisatie (Brends Events) in enig jaar te organiseren sportevenement: Kardingerun voor Bikkels.
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
  • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
  • Organisator: de rechtspersoon (in deze KardingeRun) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. De deelnemer dient op de dag waarop het evenement plaats vindt bij deelname aan 6, 9 of 12 kilometer de minimumleeftijd van 12 jaar te hebben bereikt. Bij deelname aan de 12 kilometer hanteren we een minimumleeftijd van 16 jaar. De risico’s van het evenement zijn te hoog om jongere deelnemers op deze afstanden zonder begeleiding toe te staan. Op de 3 en 6 kilometer is deelname tot 12 jaar onder begeleiding mogelijk door deelname aan de Familie Run (is voor kinderen van 4 – 12 jaar.) Er is geen maximum leeftijd verbonden aan individuele deelname.

2.2. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. de organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd de tijden van de startgroepen waarop de deelnemers zich inschrijven te wijzigen.

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. Indien verhinderd kan deelnemer zich kosteloos laten vervangen. Deelnemer kan dit tot uiterlijk 15 september zelf wijzigen via de link in de email-bevestiging.

2.5. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

2.7. Deelname aan de Familie Run is enkel aangeboden op het 3 en 6 kilometer parcours. Ouders/verzorgers kunnen met hun kind in de leeftijd deelnemen. Deelname op de 3 kilometer is vanaf 4 jaar. Deelname op de 6 kilometer is vanaf 7 jaar. De ouder/verzorger draagt hierbij het volledige risico voor het kind. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

5.2. In het kader van uw inschrijving voor de Kardingerun en de daar aan gekoppelde eventuele donatie aan Natuurmonumenten verstrekt Brends Events uw gegevens aan Natuurmonumenten. Natuurmonumenten legt, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, uw persoonsgegevens vast. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over de activiteiten van Natuurmonumenten en om u te vragen Natuurmonumenten verder te ondersteunen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Mocht u geen e-mail, post of telefoon van Natuurmonumenten willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een briefje te sturen naar: Postbus 9955, 1243 ZS ’s-Graveland of dit aangeven via www.natuurmonumenten.nl/contact