Op deze pagina vindt u de disclaimer van kardingerun.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door The Body Buddy. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op de website aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Body Buddy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij The Body Buddy.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met The Body Buddy te mogen claimen of te veronderstellen.

The Body Buddy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. The Body Buddy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van kardingerun.nl op deze pagina.